Tuesday, January 26, 2016

സമാശ്വാസം


നിന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാന-
റിയുന്നു നിന്നിലെത്ര ഞാനുണ്ടെന്നു .
നിന്നെയറിഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ എന്നി-
ലെന്നെ തിരയാൻ മറക്കുന്നു.
കണ്ടു തീരുമ്പോൾ ഉള്ളിലുറയും
ഇണ്ടലൊന്നടക്കീടുവാൻ മമ
ചുണ്ടുകൾ കൊതിക്കുന്നു ദുഗ്ധ
മേരുവത് നുകർന്നമർന്നീടുവാൻ.
ഉള്ളുലയുന്ന വേദനയാൽ നിൻ
മിഴികൾ രണ്ടും നനയുകിൽ
അംഗുലീയമതിന്നാലാ ചെറു
ബിന്ദുവെ തഴുകിടാം ഞാനോമലേ ...''
................................ ബിജു ജി നാഥ്

No comments:

Post a Comment